Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài, T Bình Phước

SĐT: 02713 897 997

Email: binhphuoc@hoanmy.com

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018 | Hoàn Mỹ Bình Phước
Quay lại

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018

30-11-2018

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

1. Tổng các tiêu chí được áp dụng đánh giá:  82/83

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99% 

3. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.04/5 

Người kiểm tra: Phòng quản lý chất lượng

Ngày kiểm tra: 28/11/2018